Menu
Zoek artikel
 

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Doeco B.V.,

Coenecoop 135, 2741 PJ  Waddinxveen.

1.    Toepasselijkheid.
1.1    Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en gesloten of af te sluiten overeenkomsten tussen Doeco B.V., hierna te noemen 'Doeco' en iedere (rechts-)persoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n), hierna te noemen 'Afnemer'.

1.2    De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

1.3    Bedingen, afkomstig van Afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Doeco zijn aanvaard.

2.    Offertes / Prijsopgaven.
2.1    De door Doeco gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, vormvrij herroepbaar en vervallen 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2    Prijzen kunnen na verzending van aanbiedingen en/of het afsluiten van de overeenkomst in redelijke mate verhoogd worden op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, grondstoffen, etc., etc.

2.3    Alle door Doeco vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.    Levertijd.
3.1    Een door Doeco opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een overschrijding of wijziging van de levertijd geeft Afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of opschorting van nakoming van zijn verplichtingen.

3.2    Eventueel later gemaakte aanvullingen, afspraken, wijzigingen of toezeg-gingen door of namens Doeco gedaan, zijn slechts bindend wanneer dit door Doeco schriftelijk is bevestigd.

4.    Transport / Aflevering.
4.1    Leveringen zijn DDP (Delivery Duty Paid) , tenzij anders vermeld. Doeco heeft echter de bevoegdheid om eventuele extra vervoers- of verzendkosten in rekening te brengen.

4.2    Het risico van de door Doeco geleverde goederen is voor Afnemer.

4.3    De manier van transport, verzending en verpakking wordt door Doeco verzorgd en bepaald, tenzij Afnemer nadere aanwijzingen in deze verstrekt. Eventuele extra kosten zullen voor Afnemer zijn.

5.    Modellen / Voorbeelden.
Door Doeco getoonde of verstrekte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. Uiteindelijk geleverde zaken kunnen hiervan afwijken.

6.    Eigendomsvoorbehoud.
6.1    Door Doeco geleverde goederen blijven eigendom van Doeco totdat volledige betaling van alle geleverde/te leveren goederen alsmede eventuele kosten gemaakt voor werkzaamheden of vervoer hiervan, door Afnemer is voldaan.

6.2    Goederen waarvan Doeco ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven mogen door Afnemer worden doorverkocht voor zover zulks binnen de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is. Afnemer is verplicht om de goederen zo op te slaan dat zij duidelijk kunnen worden onderscheiden van de overige voorraad van Afnemer. Afnemer is niet bevoegd om de goederen te verpanden of hier enig recht op te vestigen.

6.3    In het geval dat Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er een gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen binnen de gestelde termijn heeft Doeco het recht tot ongehinderde toegang tot de goederen en verplicht Afnemer zich reeds nu tot alle medewerking, op straffe van een boete van € 450,– per dag, om Doeco in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

7.    Overmacht.
7.1    In geval van overmacht is Afnemer nimmer bevoegd tot het ontbinden van de overeenkomst.

7.2    Er is sprake van overmacht indien er zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst door Doeco verhinderen en niet aan Doeco kunnen worden toegerekend. Hieronder zullen onder meer, doch niet uitsluitend, zijn begrepen: staking en/of ziekte van de werknemers van Doeco, wanprestaties en/of overmacht aan de kant van de toeleveranciers van Doeco, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst betrokken zijn, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of oorlogsdreiging, belemmerende maatregelen van een overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van Doeco. In geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verlengd met de duur van de overmacht alsmede met een periode waarbinnen Doeco daarna redelijkerwijze tot levering kan overgaan.

8.    Reclame en aansprakelijkheid.
Afnemer is verplicht de goederen direct bij aflevering te controleren en heeft alleen het recht om schade of afwijkingen te reclameren wanneer hij dit binnen 8 dagen na aflevering doet, en bij niet zichtbare gebreken of beschadigingen binnen 8 dagen nadat hij de afwijking of beschadiging heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken. Het recht van reclame vervalt in ieder geval na 30 dagen na aflevering, of zodra de goederen die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of ingebouwd, welk moment eerder komt.

9.    Betaling.
9.1    Op alle facturen van Doeco is een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum van toepassing. Dit is een fatale termijn.

9.2    Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% betalingskorting in mindering worden gebracht, mits alle voorgaande facturen voldaan zijn.

9.3    Afnemer is in verzuim indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Alsdan worden alle facturen van Doeco terstond opeisbaar. Afnemer is over de periode dat hij in verzuim verkeert over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

9.4    In geval van verzuim van Afnemer komen alle gerechtelijke en buiten-gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Afnemer. Deze kosten worden vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente.

9.5    De betalingen van Afnemer strekken eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, en daarna in mindering op de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

10.  Geschillen.
De bevoegde rechter van de Rechtbank 's-Gravenhage is exclusief bevoegd om van geschillen uit hoofde van of in verband met overeenkomsten tussen Doeco en Afnemer kennis te nemen.

11.  Nederlands recht.|
Op alle aanbiedingen van Doeco en overeenkomsten tussen Doeco en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.

Download de Algemene Voorwaarden

Dealer worden?

Professionals in de keukenbranche zijn Doeco dealer. Meld u hier aan en word Doeco dealer.

Dealer worden